Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

"Con người bị thúc đẩy bởi tình cảm chứ không phải lý trí. Tình cảm dẫn tới hành động còn lý trí chỉ dẫn tới kết luận".
Lovemark và trustmark

Oldest comments (0)