Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

"Chúng ta trưởng thành nhờ những tổn thương, không phải vì năm tháng.”

Latest comments (2)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou • Edited

Những người tổn thương nhiều sẽ trưởng thành hơn những người ít tổn thương???

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

chuẩn man