Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

Cuộc sống có đáng giá hay không.
Giá trị bạn nhận được khi đánh đổi có đáng giá hay không.
Chỉ có bạn biết!
Người ngoài không thể sống thay bạn được.
Nếu bạn thấy đánh đổi đấy là xứng đáng, thì nó xứng đáng!

Top comments (0)