Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on • Updated on

chuyện này liệu có thể xảy ra ?

EctoLife, the world’s first artificial womb facility concept

The concept of the EctoLife facility was designed by biotechnologist and science communicator Hashem Al-Ghaili.

favicon parametric-architecture.com

Tôi nghĩ là có. Rồi nó sẽ là một lựa chọn như chuyện sinh thường hay sinh mổ

Top comments (0)