Hội trà đá 8

Quý
Quý

Posted on

Telegram:
Bây giờ dùng PC nên cài Telegarm Desktop (Windows) thay vì dùng Telegram app web.
Nguyên nhân: không thể gửi hay xem video bằng Telegram web app được nữa trước.

Top comments (2)

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

ủa, khiếp ông. Dùng mobile mà cũng dùng telegram web ấy hả??? Happy Very Funny GIF by Disney Zootopia

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

ủa, khiếp ông. Dùng mobile mà cũng dùng telegram web ấy hả??? Happy Very Funny GIF by Disney Zootopia