Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Telegram:
Bây giờ dùng PC nên cài Telegarm Desktop (Windows) thay vì dùng Telegram app web.
Nguyên nhân: không thể gửi hay xem video bằng Telegram web app được nữa trước.

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

ủa, khiếp ông. Dùng mobile mà cũng dùng telegram web ấy hả??? Happy Very Funny GIF by Disney Zootopia

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

ủa, khiếp ông. Dùng mobile mà cũng dùng telegram web ấy hả??? Happy Very Funny GIF by Disney Zootopia