Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Phát minh mới nhất của anh Thái 😁

Top comments (2)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Phát minh của Aslan sau một thời gian hủ hoá cùng anh Thaitv
Image description

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

🤣