Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Hy vọng từ sự đa dạng sinh học

Trước khi Sapanapro ra đời, những người làm chính sách hay làm du lịch đều không thấy tiềm năng du lịch từ đa dạng sinh học của vùng đất Tả Phìn này.

The post Hy vọng từ sự đa dạng sinh học appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)