Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Tiêu chí đánh giá sự minh bạch và chặt chẽ trong khoa học

LTS: Gần đây, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã đưa ra danh sách tiêu chí đánh giá minh bạch và chặt chẽ đối với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và công trình của họ. Những tiêu chí này đại diện cho những gì mà giới học thuật đang theo đuổi. Mỗi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam phải định nghĩa một cách rõ ràng và cởi mở về tiêu chí đánh giá như vậy.

The post Tiêu chí đánh giá sự minh bạch và chặt chẽ trong khoa học appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)