Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Xây dựng năng lực Khoa học Mở

Điều kiện tiên quyết chính để triển khai khoa học mở và Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO1 thành công khắp trên thế giới là đầu tư vào việc xây dựng năng lực và nguồn nhân lực.

The post Xây dựng năng lực Khoa học Mở appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)