Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Sài Gòn vào mùa kẹt xe và mùa nóng đến bỏng da rồi.
Chạy ngoài đường cảm giác như 40 độ C

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Quá nóng 😁