Hội trà đá 8

Quý
Quý

Posted on

Phàm là đàn ông, đừng nên biết rõ quá khứ của người phụ nữ của mình, đau đầu lắm.
Phàm là đàn bà, đừng nên biết nhiều hiện tại của chồng, dễ đau tim lắm

Top comments (0)