Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

10 vấn đề mà công ty mình cần phải quan tâm giải quyết:

  • Phát triển nguồn lực
  • Phụ trách hành chính
  • Công tác dự toán và báo cáo tài chính theo chu kỳ
  • Tổ chức quy trình và quản trị hiệu suất
  • Tổ chức chiến lược marketing và sale
  • Chiến lược thương hiệu và định vị
  • Phụ trách thực thi và sản xuất
  • Nghiên cứu và tiếp cận công nghệ mới
  • Tăng cường các dự án hợp tác phát triển
  • Đóng gói, phát triển sản phẩm

Top comments (2)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Tuyển người về hành chính và kế toán thì ới em bác nhé :))

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

😁