Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Lòng tin và lời hứa?

Làm nhớ đoạn Aragon yêu cầu dead army thực hiện lời hứa với nhà vua để đổi lấy sự siêu thoát.

Top comments (0)