Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Bạn đã bị ai lừa bao giờ chưa?

Hay "những lần bị lừa của tôi"

Hồi ký và điểm mặt mấy thằng nợ tiền mình không trả.
Note tạm viết dần nhé.

Top comments (1)

Collapse
 
sangess profile image
Sang

viết đi anh

chưa thằng nào nợ mà không trả em cả 😁