Hội trà đá 8

Cover image for AWS không các vị
Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

AWS không các vị

Top comments (2)

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

rất muôn học AWS để quản lý VPS mà do lười + ngu tiếng anh

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

vào một cty đang dùng aws làm