Hội trà đá 8

Cover image for The Road Not Taken
Đạo Nguyễn
Đạo Nguyễn

Posted on

The Road Not Taken

The Road Not Taken - Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


(Roughly translated by Dao Nguyen)

Con đường mòn trong rừng hoàng đàn rẽ nhánh
Tôi ước gì mình có thể phân thân
Nhưng không thể, tôi đứng đó bần thần
Ngắm nghía thật kỹ những gì đang lộ ra trước mắt
Ôi những khúc khuỷu, những ẩn và hiện...

Bỗng đôi chân tự đưa tôi theo lối nhỏ
Theo mời gọi của dự cảm bên trong
Cỏ xanh quá như lâu rồi chưa chạm chân người
Dù khung cảnh chẳng khác gì đường khác

Mặt trời đang lên soi rõ muôn cảnh sắc
Lá xanh kia không in dấu chân người
Tự nhủ, dành lối mòn kia cho hôm khác
Dẫu biết rằng mọi ngả đều thông nhau
Nhưng có lẽ, tôi sẽ không quay trở lại...

Câu chuyện này nên thêm tiếng thở dài
Ngày xửa ngày xưa, tóc ai xanh được mãi
Con đường mòn trong rừng hoàng đàn rẽ nhánh
Tôi đã chọn con đường ít người qua

Oldest comments (0)