Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu NAB đang biến động theo Vai - Đầu - Vai ngược.

Xem lại phân tích thảo luận nhé ae:

Top comments (0)