Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Dương Ngọc Thái nói về lý luận TW

Ban đầu tôi không muốn đi, vì thật sự tôi không biết chỗ này. Tôi chỉ có bấy nhiêu thời gian, gặp người này sẽ không gặp người khác.

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

ừ :)))