Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Không làm thì đói mốc mồm anh Hiệp ạ. Phát triển công nghiệp mũi nhọn vẫn phải làm, xuất khẩu lao động vẫn phải xuất 🫵

Top comments (1)

Collapse
 
tradade profile image
tradade

Cãi nhau với iHiệp thì đúng là quá rảnh 😂