Hội trà đá 8

Quý
Quý

Posted on

"Chúng ta trưởng thành nhờ những tổn thương, không phải vì năm tháng.”

Top comments (2)

Collapse
 
dende profile image
Dende • Edited

Những người tổn thương nhiều sẽ trưởng thành hơn những người ít tổn thương???

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

chuẩn man